Sky Echo - New Japanese music CD

Wednesday, 27 December 2017 21:46

My new Japanese music CD ”Sky echo” is now released. It will be on the internet but for the moment it will is sold at the concert. 

Thank you to Hideaki Tsuji (shamisen & guitar), Aki sato (koto), Sachiko Kinebuchi (voice), AV Inspire - studio & Live SoundContents : 

Michio Miyagi : Haru no umi Flute & Koto - originally for shakuhachi & koto

David Loeb: Seicho Shinobue solo

Improvisation Poems from Ogura Hyakunin Isshu  

Shinobue in G (3 bon choshi) & in C (8 pon choshi) - Nohkan - Voice

Sakura Sakura Theme & Improvisation  

Shinobue in C (8 pon choshi) & Shamisen

David Loeb : Sanmu Shinobue solo

Takashi Yoshimatsu: Suigenfu Flute & Guitar - originally for shakuhachi & Koto

Traditional /arr. Wil Offermans : Tsuru no sugomori Flute solo - originally for shakuhachi solo

Kazuo Fukushima : Mei Flute solo

Shoici Kina/ arr. Tarara Kahori : Hana Shinobue & Koto